Lakše do upisa hipoteke

Lakše do upisa hipoteke

Svakodnevno se u katastru upisuje ili briše veliki broj hipoteka na nepokretnosti kao sredstvo obezbeđenja za plasmane banke najčešće iz kredita ili garancija. Od prošle godine, kada je stupio na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, uveden je novi način upisa hipoteke u katastru, čime je značajno pojednostavljena procedura evidentiranja podataka o hipoteci. Za građane i privredu ovo je novina zbog koje mogu konačno da odahnu, jer će im uštedeti i vreme i novac kada se nađu u ulozi hipotekarnog dužnika, jer više nemaju obavezu da lično podnose zahtev za upis ili brisanje hipoteke, jer se upisi u katastar sprovode preko javnih beležnika.

Pravna sigurnost u uspostavljanju založnih prava na nepokretnostima je unapređena ne samo u korist učesnika u pravnom poslu, već i trećih lica koji se mogu sa sigurnošću pouzdati u podatke o teretima na nepokretnosti upisanim u katastru. Javni beležnici svojim autoritetom i stručnošću garantuju da je isprava na osnovu koje se vrši upis ili brisanje hipoteke na nepokretnostima, podobna za sprovođenje promene u katastru.

Javnim beležnicima je omogućena elektronska komunikacija sa Republičkim geodetskim zavodom preko eŠaltera, što znači da osim što u kratkom roku prosleđuju isprave za upis u katastar, javni beležnici prethodno proveravaju sve podatke o nepokretnosti iz elektronske evidencije katastra, potpuno besplatno, pa je pribavljanje lista nepokretnosti za potrebe overe/solemnizacije pred javnim beležnkom postalo potpuno izlišno.

Možemo zaključiti da je reformom postupka upisa u katastar na minimum svedena zloupotreba podnošenja zahteva od neovlašćenih lica ili dostavlјanja nezakonitih akata. Javni beležnici strogo vode računa o zakonitosti isprava koje dostavlјaju katastru, ne samo u smislu njihove sadržine, već i prava stranaka da neki dokument potpišu. Smanjeni su se razlozi za vođenje dugih i skupih sudskih postupaka zbog ništavih založnih izjava, ništavosti pojedinih odredbi založne izjave ili neovlašćenosti stranke da potpiše brisovnu dozvolu u smislu zakonskog zastupanja, pravnog sledbeništva i drugo.

Postupak upisa hipoteke preko javnog beležnika nakon stupanјa na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova izgleda vrlo jednostavno:

  • Nakon što stranka zaklјuči ugovor o kreditu sa bankom, banka e-mailom dostavlјa nacrt založne izjave, ugovor o kreditu i druga odgovarajuća dokumenta javnom beležniku, radi pripreme založne izjave. Važno je znati da za razliku od kupoprodaje nepokretnosti, za zalaganje nepokretnosti je nadležan svaki javni beležnik bez obzira na teritoriju gde se nalazi nepokretnost.
  • Nakon prijema i provere dokumentacije javni beležnik zakazuje termin za izradu založne izjave u obliku javnobeležničkog zapisa i obaveštava stranku.
  • Stranka dolazi kod javnog beležnika u zakazanom terminu i sa sobom donosi sve originale dokumenata radi sravnjivanja originala sa dostavlјenim kopijama banke. Javni beležnik sačinjava založnu izjavu u odgovarajućoj formi, dostavlјa je elektronskim putem katastru nepokretnosti, preko eŠaltera i to najkasnije u roku od 24h, a zatim dostavlјa e-mailom banci potvrdu da je založna izjava primljena u rad i zavedena u nadležnom katastru.
  • Stranke nakon sačinjavanja založne izjave plaćaju javnobeležničku nagradu i dobijaju primerke založne izjave za sebe i banku, zajedno sa potvrdom da je ista dostavlјena katastru nepokretnosti na upis.
  • Rešenje Republičkog geodetskog zavoda o hipoteci, stranke dobijaju putem pošte na adresu koju su navele u ispravi, sa instrukcijama za plaćanje takse za promenu prava u katastru.

 

Autori:

Sava Dedajić, Javni beležnik

Jasmina Radovanović, Savetnik za regulatornu reformu (NALED)

(En)