How to register property?

Video uputstvo za građane i privredu

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski, elektronski sistem za upis nepokretnosti preko javnih beležnika - eŠalter. Od 1. jula 2018. građani i privreda kada kupuju ili nasleđuju nepokrtnosti više nemaju direktan kontakt s Republičkim geodetskim zavodom (RGZ), Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom već sve poslove oko dobijanja izvoda iz lista nepokretnosti, overe kupoprodajnog ugovora i podnošenja poreskih prijava mogu da završe na jednom mestu - kod javnog beležnika, koji te poslove obavlja sa ostalim organima elektronskim putem.

 

Postupak upisa u katastar preko eŠaltera

U zavisnosti od teritorije na kojoj se nalazi nepokretnost, treba da izaberete mesno nadležnog javnog beležnika (dostupan ovde) i zakažete termin. U slučaju da za određeno područje nije imenovan javni beležnik, overu vrši mesno nadležni osnovni sud.

 

Pre nego što započnete postupak upisa u katastar – potrebno je da pripremite dokumentaciju:

 

 • dentifikaciona dokumenta (lična karta ili pasoš) kupca, prodavca, i ostalih učesnika u pravnom poslu
 • Napomena: Ako se kupuje ili prodaje nepokretnost preko punomoćnika treba pripremiti i punomoćje overeno kod javnog beležnika
 • Nacrt Ugovora o prometu nepokretnosti
 • Popunjene obrasce poreskih prijava za porez na imovinu i porez na prenos apsolutnih prava (obrasce možete pronaći ovde)
 • Isprave koje dokazuju pravni kontinuitet vlasništva nad nepokretnošću, što mogu biti raniji ugovori o prodaji, rešenja o nasleđivanju i slično, u slučaju kada prodavac nije upisan kao vlasnik u katastru nepokretnosti
 • Nekad je potrebno pripremiti i dodatnu dokumentaciju, o čemu je najbolje da se konsultujete sa javnim beležnikom koji će vas posavetovati za vaš konkretan slučaj
 • Napomena: Preporuka je da svu potrebnu dokumentaciju dostavite javnom beležniku elektronski pre dolaska na overu u zakazanom terminu, kako biste ubrzali postupak overe

Odlazak kod javnog beležnika i upis u katastar

 • Kod javnog beležnika odlazite da biste overili kupoprodajni ugovor i izvršili upis nepokretnosti u katastar, sve na jednom mestu. Overi ugovora moraju prisustvovati i kupac i prodavac (ili njihovi punomoćnici). Ovom prilikom ponesite originale potrebne dokumentacije, osim samog ugovora koji se po pravilu štampa u javnobeležničkoj kancelariji (naravno, ako ste ga javnom beležniku prethodno poslali elektronskim putem)
 • Napomena: Ako je prodavac u braku potrebna je prisustvo supružnika ili overena saglasnost supružnika za prodaju
 • Napomena: Ako je kupac u braku, a nepokretnost stiče kao posebnu imovinu, potrebno je prisustvo supružnika ili overena izjava supružnika da se radi o posebnoj imovini. U suprotnom će se nepokretnost u katastar upisati i na kupca i na njegovog supružnika, kao njihova zajednička svojina
 • Sa overenim ugovorom odlazite u banku radi isplate kupoprodajne cene, nakon čega je prodavac siguran da je primio novac, pa može da se vrati kod javnog beležnika da bi se overila njegova saglasnost da se kupac upiše kao vlasnik u katastar nepokretnosti. Nakon toga, ceo postupak preuzima javni beležnik u komunikaciji sa katastrom i drugim nadležnim organima
 • Napomena: Ako se nepokretnost kupuje iz kredita, banke po pravilu traže da se pre isplate sredstava po kreditu upiše hipoteka na nepokretnosti koja je sredstvo obezbeđenja za odobrenu pozajmicu. U tom slučaju postupak odobravanja kredita od banke i overe hipotekarne izjave predhodi postupku overe samog ugovra kod javnog beležnika

Dobijanje rešenja i plaćanje taksi i poreza

 • Služba katastra u roku od pet radnih dana donosi Rešenje o upisu u katastar i dostavlja ga na adrese prebivališta svih lica na koje se upis odnosi. U rešenju o upisu u katastar i rešenjima o utvrđivanju poreza navedeni su i iznosi taksi odnosno poreza kao i rokovi u kojima je potrebno izvršiti plaćanje
 • Kupac je obveznik plaćanja takse za upis i porez na imovinu, a prodavac plaća porez na prenos apsolutnih prava – s tim što ovu obavezu može preuzeti i kupac ako je tako predviđeno ugovorom
 • Napomena: Ako je u pitanju kupovina od investitora umesto poreza na prenos apsolutnih prava kupac plaća PDV, od kojeg ima pravo na oslobođenje odnosno umanjenje ako je reč o kupovini prve nepokretnosti

Prednosti novog sistema upisa u katastar:

Cilj reforme katastra je lakši, brži i sigurniji postupak upisa, i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji. Ključne novine i prednosti za građane i privredu:

 • Broj procedura i poseta šalterima u slučaju kupovine ili nasleđivanja nepokretnsoti smanjen je sa šest na samo jednu posetu javnom beležniku, koji proverava ispravnost dokumentacije i mogućnost upisa u katastar (ranije je to radila Služba katastra)
 • Vreme potrebno za obradu podnetih zahteva skraćeno je četiri do pet puta i u proseku iznosi pet dana
 • Građani više nisu obavezni da pribavljaju izvode iz lista nepokretnosti i drugih javnih evidencija, jer javni beležnik ostvaruje uvid u sve potrebne podatake po službenoj dužnosti, elektronski i bez nadoknade
 • Nepokretnost stečena u braku upisuje se kao zajednička svojina, osim ako se supružnici drugačije ne dogovore
 • Omogućen je upis u katastar objekata u izgradnji, čime se štite imovinska prava kupaca stanova u izgradnji od nesavesnih investitora
 • Omogućena je prijava poreza na imovinu i poreza na prenos apsolutnih prava preko javnog beležnika

Za više informacija, možete konsultovati vodič kroz upis u katastar nepokretnosti