Upis u katastar preko javnog beležnika

Upis u katastar preko javnog beležnika

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski sistem za upis svojine u katastar nepokretnosti preko javnih beležnika - eŠalter. Od 1. jula 2018. građani i privreda više nemaju direktan kontakt s Republičkim geodetskim zavodom (RGZ) odnosno službom katastra, Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom već sve poslove od pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti, preko overe kupoprodajnog ugovora do uknjižbe prava vlasništva i podnošenja poreskih prijava mogu da završe na jednom mestu - kod javnog beležnika, koji te poslove obavlja sa ostalim organima elektronskim putem.
 
Cilj reforme katastra je lakši, brži i sigurniji postupak upisa, i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji. Ključne novine i prednosti za građane i privredu:    
    •     Broj procedura i poseta šalterima za upis nepokretnosti smanjen je sa šest na jednu posetu javnom beležniku, koji proverava ispravnost dokumentacije i mogućnost upisa u katastar (ranije je to radila služba katastra);
    •     Vreme potrebno za obradu podnetih zahteva skraćeno je četiri do pet puta i u proseku iznosi pet dana
    •    Građani više nisu obavezni da pribavljaju izvode iz lista nepokretnosti i drugih javnih evidencija, jer javni beležnik ostvaruje uvid u sve potrebne podatake po službenoj dužnosti, elektronski i bez posebne nadoknade;
    •    Nepokretnost stečena u braku upisuje se kao zajednička svojina, osim ako se supružnici drugačije ne dogovore;
    •    Omogućen je upis u katastar objekata u izgradnji, čime se štite imovinska prava kupaca stanova u izgradnji od nesavesnih investitora;
    •    Omogućena je prijava poreza na imovinu  i poreza na prenos apsolutnih prava preko javnog beležnika.
U prvih osam meseci primene zakona građani i privreda su podneli preko javnog beležnika više od 130.000 zahteva za upis u katastar nepokretnosti. En